Tuesday, August 9, 2011

ಕಾನಕಲ್ಲಟೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಕಾನಕಲ್ಲಟೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ
 
PÁ£ÀPÀ®èmÉ PÁ¬Ä0iÀÄ£ÀÄß CzsÀð ¨sÁUÀ UÀ¼ÁV vÀÄAqÀj¹ ¨ÉÃ0iÀÄ°r. vÉAV£ÀPÁ¬Ä0iÀÄ£ÀÄß ºÀ¹ªÉÄt¹£ÉÆA¢UÉ £ÀÄtÚUÁUÀĪÀAvÉ PÀqÉ¢r. ¨ÉAzÀ PÁ£ÀPÀ®èmÉPÁ¬Ä0iÀÄ M¼ÀVgÀĪÀ ©ÃdªÀ£ÀÄß »¸ÀÄQ ¥ÀÇwð0iÀiÁV vÉUɬÄj. FUÀ vÀÄArUÉ G¥ÀÅöà ¨Égɹ. ¸Àé®à ªÉƸÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÉ¢lÖ PÁ¬Ä0iÀÄ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ PÀÄ¢ §gÀĪÀAvÁUÀĪÁUÀ E½¹. PÀj¨Éë£À ¸ÉÆ¥ÀÅöà, MtªÉÄt¸ÀÄ, ¸Á¹ªÉ0iÀÄ MUÀÎgÀuÉ ¤Ãr. gÀÄaPÀgÀ ªÀÄfÓUÉ ºÀĽ ¹zÀÞ.

No comments:

Post a Comment